Frazil Ice on Yosemite Creek

147 points - Yesterday - 5 Visit on Reddit - Oddly Satisfying